ખુલાસો : તેણીનું મૃત્યુ સાંપના ડંખથી થયું હતું. પરંતુ અસલી હત્યારો તેનો પતિ હતો. - News Inside
newsinside
newsinside
Go to Top