ઓમિક્રોનનાં બાળકોમાં લક્ષણો:ખૂબ જ તાવ, સતત ઉધરસ, બાળકોમાં ઓમિક્રોન વેરિયન્ટને આ ખાસ 6 લક્ષણથી ઓળખી શકાય છે. |News Inside - News Inside
newsinside
newsinside
Go to Top