કચ્છમાં ભુકંપનો આંચકો નોધાયો | રિકટેર સ્કેલ પર 3.0 ની તીવ્રતા નોંધાઇ | દુધઈથી 15 કિમિ દૂર કેન્દ્રબિંદુ નોધાયો | વાગડ ફોલ્ટલાઈન થઈ સક્રિય - News Inside
newsinside
newsinside
Go to Top