મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકોને સ્ટાર્ટ – અપ સિસ્ટમ સાથે જોડાવા માટે અને ગ્રામીણ સાહસિકોને ઓળખવામાં મદદ કરવા માટે AMA ખાતે “કેલિડોસ્કોપ” શી સ્ટાર્ટઅપ સોજોર્ન (કેમ્પ 1) ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. - News Inside
newsinside
newsinside
Go to Top