રખિયાલ પોલીસ દ્વારા ફ્રી મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. – News Inside
newsinside
newsinside
Go to Top