અમદાવાદ: પાલડી ખાતે “રાખી મેલા” (એક્ઝિબીશન કમ સેલ)નું આયોજન કરવામાં આવ્યું । News Inside - News Inside
newsinside
newsinside
Go to Top