અમદાવાદ ખાતે આવેલ બી જી ટાવરમાં છત પડી ભાંગી. દિલ્હી ચકલા પાસે આવેલ બી જી ટાવર બિલ્ડિંગમાં પડ્યા છેદ જુઓ VIDEO – News Inside
newsinside
newsinside
Go to Top